Terapiformer

HUR GÅR EN UNDERSÖKNING PÅ proVISTA TILL?

Allmänt

När man söker hjälp på proVISTA och träffar en physioterapeut får man vanligtvis berätta om sina symtom, men också om vilka sjukdomar och besvär man har haft tidigare. Utifrån vad man berättar skaffar sig physioterapeuten en första uppfattning om vilken typ av obalans det kan röra sig om. Physioterapeuten gör sedan en kroppsundersökning för att kunna ställa en diagnos.

Hur skall man förbereda sig inför mötet med proVISTAs physioterapeut?

Det är viktigt att man går igenom och tänker på vad man vill säga till terapeuten. Därför är det av vikt att man skriver ner korta anteckningar för att vara säker på att inte utelämna viktig information som kan vara av värde för terapeuten, t.ex. hur besvären yttrar sig.

Hur går undersökningen till?

Beroende på besvärens lokalisation undersöker proVISTAs physioterapeut de olika besvärsområdena i patientens kropp och deras relevans till symtomet. proVISTAs physioterapeut använder sig av manuella rörelsetester för muskler, leder och ligament. Medan testerna pågår får patienten information om eventuella obalanser som testen visar och deras eventuella inverkan på symtomet.

Sammanfattning

Med stöd av den relevanta informationen som proVISTAs terapeut inhämtat från de olika testerna och anamnesen, är det dags att göra en fördjupad tolkning angående de kvalitativa och kvantitativa felkällornas relevans som kan vara inblandade i patientens symtomyttring. proVISTAs terapeut förklarar så att patienten med lätthet kan följa med och sätta sig in i de olika av testerna framkomna felkällorna och deras inbördes relationer. För att underlätta förklaringen av detta använder proVISTAs terapeut olika pedagogiska anatomiprogram och tredimensionella animeringar och bilder av människokroppen i syfte att skapa ett språk som underlättar patientens förmåga att sätta sig in i problematiken. proVISTAs physioterapeut presenterar därefter en motivation för lämpliga terapier som kan tillämpas i syfte att studera terapiernas verkan och responsen från patientens kropp, och på detta sätt samla information om vilken eller vilka terapimetoder som är relevanta för stunden.

Det finns inga färdiga lösningar på organismens åkommor. Lösningarna skapas i takt med behandlingens framskridande.

Svårigheten att ställa diagnos


Verkligheten består av relationer och konsten att tänka i överensstämmelse med verkligheten är att man först måste kunna konstatera relationerna, och för det krävs att vi måste sätta in fakta i sina rätta sammanhang såsom logiska, psykologiska, biologiska, historiska etc. Det är inte ovanligt att symtom som smärta eller värk ofta är ett resultat av flera olika orsaker.
Det är intressant att svaren som kan leda till smärt- och värkbefrielse finns i kroppen, lika säkert som att orsakerna gör det. Problemet är att vi människor har begränsad kunskap med avseende på urskillningsförmågan vad det gäller att skilja det som är primärt från det som är sekundärt, det som är viktigt från det som är oviktigt, det som är sant från det som är falskt, det som är orsak från det som är verkan och hela orsakskedjan bakåt som kan vara hur lång och hur komplicerad som helst. Det överstiger den nuvarande mänskliga förmågan att kunna uppfatta hela kausalitetskedjan bakåt. Den vanligaste begränsningen i samband med diagnoser är att man rör sig i de sista länkarna av orsakskedjan. I människoorganismen sker biljoner elektrokemiska aktiviteter varje sekund, för att inte tala om de mentala och emotionella sinnenas ofantliga kvantitativa och kvalitativa obrutna komplexitet och den inverkan dessa har i organismen, lägger man ihop alla dessa händelser så förstår man att det är svårt att ställa rätt fråga, och rätt fråga kan den endast ställa som kan uppfatta alla dessa händelser samtidigt. Sådana experter finns inte. Av människan känner man idag organismen och de i organismen tillhörande delar, knappast är man i stånd att ange de banor i vilka de osynliga budbärare som man kallar "sinnena" färdas på sin väg till människans förnimmelser. Man känner bara till vissa biokemiska förändringar i samband med "sinnenas" effekter som yttrar sig i olika organiska aktiviteter. Människans hjärna är en organisk massa utan förmåga att varken tänka eller känna är ett bra exempel på det. Läs artikeln Finns minnet i hjärnan?

Två viktiga tegelstenar måste man ha i beaktande i samband med erhållande och bearbetning av information. Den ena är patienten och den andra är terapeuten.

Patientens kropp är hans boning. Det betyder att denne är närmast sin kropp, närmare än någon annan som bor på denna planet. Det innebär att Patienten vet bäst hur smärtan eller besväret känns, hur dennes kropp reagerar på behandling och det är patienten i första hand som har patent på symtomens inflytande över sitt liv. Patienten lägger bäst märke till hur symtomen yttrar sig varje minut, varje timme, varje dag och på vilket sätt den terapeutiska behandlingen har någon verkan alls på dennes åkomma. Ingen kan ta denna informationsförnimmelse ifrån patienten.

Terapeuten i sin tur tar in patientens information med syfte att inhämta och kartlägga eventuella felkällor som t.ex. hög belastnings intensitet per tidsenhet, monotona arbetsställningar eller andra anatomiska felställningar i samband med vardagliga aktiviteter. Dessa faktorer har alla avgörande betydelse för symtomuppkomsten.
Terapeuten strävar hela tiden att skapa en översikt genom att kategorisera de erhållna fakta från patienten som tillsammans med de intryck terapeuten får från den egna undersökningen av patientens kropp och sätta in dessa fakta i sina rätta sammanhang, logiska, psykologiska, historiska, anatomiska, kroniska, akuta etc. Steg för steg skapar pro VISTAS terapeut en grund där denne urskiljer det som är primärt från det som är sekundärt, det som är viktigt från det som är oviktigt, det som är orsak, så långt terapeuten kan räkna ut det från det som är verkan.
Terapeuten delger kontinuerligt information om sina tankar, idéer, motiv samt argument till patienten och till hjälp har han en arsenal av tredimensionella animerings- och bildanatomi program för att underlätta patientens förmåga att sätta sig in i den aktuella problematiken.

Man måste vara två för att kunna dansa tango
Det terapeutiska arbetets effektivitet är till stor del beroende av att både patienten och terapeuten är insatta i besvärsproblematiken. I detta fall är det två terapeuter, å ena sidan terapeuten och å andra sidan patienten där båda arbetar med syftet att skapa läkningsprocesser i patientens kropp. Patienten praktiserar det skräddarsydda rehabiliteringsprogram som denne får från terapeuten och i takt med de eventuella förändringar som uppkommer, anpassar terapeuten behandlingen så att den ligger i linje med de förändringar som uppkommer i patientens kropp.